Meer Mokkels
Mokkels.nl instagram

Partners


Forum regels / rules

Regels en richtlijnen (Rules and guidelines)

Op deze pagina staan de regels en richtlijnen voor het forum van Mokkels.nl. De regels zijn regels waar iedereen zich aan moet houden. De richtlijnen hebben als doel het forum voor iedereen aantrekkelijk te maken. Niet alle situaties en mogelijkheden zijn hier beschreven. Het is dus geen volledig document; er zal altijd discussie blijven over wat wel en wat niet mag. In deze gevallen beslist een moderator die de keuze maakt naar eigen inzicht.

On this page you will find the rules and guidelines for the forum of Mokkels.nl. The rules are for everyone, no exceptions. The guidelines mean to make the forum attractive to anyone who visits. Not every situation or possibility is mentioned, leaving matters up for discussion. This page doesn't pretend to cover everything; on what is allowed and what not you can discuss with the forummoderators. In such cases a moderator decides using his own judgment. The English rules can be found below the Dutch text.


Regels
 • Het is niet toegestaan om afbeeldingen op het forum te plaatsen of te linken die pornografisch van aard zijn. Wat is dan pornografisch? Stel als richtlijn de vraag of de afbeelding op televisie voor 23:00 uur zou kunnen worden uitgezonden.
 • Het is niet toegestaan om afbeeldingen op het forum te plaatsen of te linken waarop minderjarigen ontkleed staan afgebeeld (kinderporno). Zie Seksueelmisdrijf.nl voor de Nederlandse wetgeving hieromtrent.
 • Afbeeldingen waarop minderjarigen in normale kledij staan afgebeeld, dus niet ontkleed, worden gedoogd zolang niemand er bezwaar tegen maakt. De absolute ondergrens ligt bij 16 jaar, daarom dient de afbeelding vergezeld te gaan van een korte bio met geboortedatum.
 • Het is niet toegestaan op dit forum racistische uitingen te plaatsen.
 • Het direct plaatsen van Nederlandse Playboy-content is niet toegestaan, ook links zijn niet toegestaan (zie ook verderop). Wordt dit toch geplaatst, dan wordt dit zonder pardon verwijderd zonder waarschuwing.
 • Het is niet toegestaan om afbeeldingen op het forum te plaatsen waarop een persoon staat afgebeeld op het naakte lichaam van iemand anders (zgn. fake picture).
 • Het plaatsen van afbeeldingen op internet valt onder je eigen (wettelijke) verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Dat geldt ook voor het opnemen van die afbeeldingen binnen het forum van Mokkels.nl. Na een officiële berisping door de Officier van Justitie kunnen wij gedwongen worden bepaalde afbeeldingen/content van het forum te verwijderen (Scientology-arrest). Met een paar partijen zijn we overeengekomen geen afbeeldingen toe te staan op het forum, te weten: Playboy Magazine (NL), CyberImage.nl, Glamago.com, Starnews.nl, TVVrouwen.net, Fotopersbureau Edwin Jansen, JFK Magazine. Ook afbeeldingen met betrekking tot de fappening zijn niet toegestaan. Afbeeldingen "verkregen" uit bovenstaande media zijn niet welkom op het forum.
 • Regelmatig gebruik van grove taal is niet toegestaan. Scheldpartijen zijn op het forum niet welkom.
 • Het vermelden van een (eigen) website met als doel deze te promoten is niet toegestaan. Een uitzondering hierop vorm de zgn. signature: Een persoonlijk bericht dat onderaan je bericht komt te staan. Het is toegestaan hierin je eigen site te vermelden, mits die site niet te ver afwijkt van bovenstaande regels. Je signature wordt pas na 50 berichten getoond om "spamleden" te voorkomen.
 • Het gebruik van sites waarmee geld kan worden verdiend (zgn. moneymaking hosts) zijn niet toegestaan.
 • Als je een nieuwe thread wilt aanmaken van een dame die nog niet op het forum is vertegenwoordigd, is het de bedoeling dat je bij de eerste post een korte biografie vermeldt van de dame in kwestie, bij voorkeur met haar geboortedatum erbij. Dit laatste geldt vooral bij jongere dames.
Richtlijnen
 • Plaatjes hebben op internet helaas niet het eeuwige leven. Als je plaatjes op een webspace onderbrengt zullen ze na verloop van tijd verwijnen. Voor het op internet zetten van plaatjes hebben we een apart forum: Hoe en waar te uploaden.
 • Plaats de leukste afbeeldingen op het forum en plaats een hyperlink naar de rest. Probeer zoveel mogelijk gebruik te maken van "thumbnails": Kleine plaatjes die na aanklikken het origineel openen. Wil je echt graag al je afbeeldingen op het forum in dezelfde thread plaatsen, plaats er dan 3 tot 5 per post en met thumbnails 20 per post.
 • Heb je een afbeelding of iets nieuws te melden over een beroemdheid, kijk dan eerst of er al een thread over deze persoon bestaan, en voeg het daaraan toe. TIP: Er is een zoekfunctie in het forum. We streven naar 1 thread per mokkel (per forum). De zoekmachine werkt overigens niet voor namen met 3 letters of minder. Dat lukt uitsluitend als je de naam op Google opzoekt.
 • Als je linkt naar een site, probeer dan zoveel mogelijk rechtstreeks naar de eindbestemming te linken. Dit verhoogt het surfgemak van veel forummers.
 • Probeer enige tolerantie op te brengen voor elkaar. Iedereen komt voor zijn (of haar!) lol naar het forum, en laten we het dan ook leuk houden. "Over smaak valt niet te twisten" luidt een bekend gezegde. Maar het gebeurt wel degelijk! Ga geen mensen lopen afzeiken omdat ze iemand aantrekkelijk vinden waar jij van walgt.
 • Houd rekening met het feit dat niet iedereen over een breedband internetconnectie beschikt. Enkele plaatjes van vele honderden kb's kunnen erg hinderlijk zijn met een trage connectie. Een link of thumbnail naar een groot plaatje zou een oplossing kunnen zijn. Grote afbeeldingen kunnen een thread qua opmaak ook nog 'ns vernaggelen.
 • Soms zijn er gevallen dat iemand een afbeelding te sharen heeft, maar niet over webspace beschikt. Het is een aantal keer voorgekomen dat vervolgens tientallen forummers hun e-mailadres plaatsten met het verzoek om die afbeelding via mail opgestuurd te krijgen. Dit is hinderlijk voor anderen. Eén zo'n "aanbieding" van iemand MET webspace zou kunnen volstaan.
 • Steeds meer webspace-providers gebruiken een deeplink-block. Hierdoor is het niet mogelijk om afbeeldingen van zo'n provider op het forum op te nemen. Andere providers hebben datalimieten ingesteld. Gevolg hiervan is dat afbeeldingen soms niet verschijnen. Controleer altijd of je eigen bericht verschijnt zoals jij dat wilt.

Rules on this forum:
 • Pornographical images are not allowed, either directly on the forum or as a link. What do we consider to be pornographic? Ask yourself if the material contains nudity like any of the private parts. If so, it is not allowed.
 • Material containing images of minors is not allowed (kiddyporn). Since the server where we publish is located in the Netherlands, Dutch vice-law applies.
 • Material of youngsters with regular clothing is condoned, unless someone objects. The minimumage for this material is 16. The poster has to include a short biography with date of birth.
 • Racist content is not allowed on this forum.
 • Playboy-content is not allowed, links to Playboy-content are not allowed as well. Posting of such material will result in removal without prior warning.
 • Fake pictures - i.e. images with a person's head on somebody else's body - are not allowed.
 • Posting images on the web is your own (legal) responsibility and you are liable to legal action. That includes this forum. After an official reprimand by the Dutch District Attorney we can be forced to remove certain images or content from the forum (Scientology-ruling). We agreed with a number of parties not to allow their images on the forum. These parties are: Playboy, Cyberimage.nl, Glamago.com, Starnews.nl, TVVrouwen.net, Fotoagency Edwin Jansen, JFK Magazine. Also content related to the fappening is not allowed. Images retrieved from these parties are not welcome on this forum.
 • Abusive language can be condoned for once, but regular use is not allowed. Coarsing and bullying are not welcome on the forum.
 • Promoting your own website by reporting it is not allowed. One notable exception is the 'signature': a personal message that goes at the bottom of your message. It is allowed to announce your website in this signature, unless your own site doesn't deviate from our rules. You signature is shown after a minimum contribution of 50 messages, this is done to prevent 'spammers'.
 • The usage of sites for commercial purposes (the so-called moneymaking hosts) is not allowed.
Guidelines
 • Internetimages don't exist forever. When you use a hostingsite they will disappear over time. How to put them on the web we present another forum: How and where to upload.
 • Put the best images on the forum and create a hyperlink to the other images. Try to use thumbnails as much as possible: small images that open the original after you click on them. If you really want to put all your images on the same thread on the forum, put 3 or 5 of them in the posting and a maximum of 20 thumbnails per posting is allowed. You will get a warning when you try to post more than 20 thumbnails.
 • If you have an new image or is there something newsworthy about a female celebrity to report, check first if there is a thread about her already, and add it there. Advice: the forum offers a searchengine. The goal is 1 thread per lady in the forum.
 • When you link to a site, try to link directly to the final destination. This will make it easier to surf to for a lot of visitors.
 • Try to be somewhat tolerant towards eachother. Everyone goes to the forum for fun, let's keep it a nice place. "Taste is a personal thing" is a popular Dutch saying. But sometimes it happens. Don't go sour on people for liking a woman that disgusts you.
 • Keep in mind that not everyone has broadbandinternet. A bunch of images of several hundreds of kb's can be a pain in the butt when someone has a slow connection. A link or thumbnail to a larger image could be a solution here. Large images are sometimes known for having the side-effect of ruining the appearance of the thread.
 • Sometimes we see situations where someone wants to share an image, but doesn't have webspace. It happened a couple of times that dozens of forumvisitors put their emailaddress in the thread, requesting individual sending by mail. This can be a nuisance to others. One of those requesting can put it on webspace and link to it.
 • More and more webspaceprovides use a deeplink-block. It makes it impossible to put images from those providers on the forum. Several other provides created datalimits. Sometimes images don't appear because of these limits. Always check if your own posting appears in the way you want it to appear.
 • If you want to post new material on a lady who's name doens't turn up yet in the searchengine: the forum had four main parts. Nederlandse mokkels (Dutch babes), Buitenlandse Mokkels (Foreign babes), Mokkels in opkomst (Babes who seldomly appear in public), Onbekende mokkels (Babes that haven't made it yet). If a lady has the Dutch nationality, you can create a new thread in Nederlandse mokkels. If she isn't Dutch, you have two options: Buitenlandse mokkels (foreign babes) is meant for those who are famous and often in the spotlights, Onbekende mokkels is meant for those who haven't gained international recognition yet. Mokkels in opkomst is primarily meant for Dutch ladies.
Volg mokkels.nl: